A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
  • Kjo faqe përdor cookies
Kjo faqe përdor cookies

Cookies are small text files that the sites visited by users send to their terminals, where they are stored before being re-transmitted to the same sites on the next visit. This page uses only third-party cookies for statistics (Google Analytics) and advertising (Taboola and MGID). Cookies are placed in the user's navigation device. No information about our users is transmitted elsewhere.

Your consent is required for these reasons:

- You are reaching this site from one of the EU countries
- Cookies are not managed directly by the site owner
- The use of third-party cookies require the consent of the user.

As established by the Guarantor, the information must be set on two levels. When the user accesses the website from an EU country (home page or on any other page), the banner containing a first "short" information appears immediately, requesting the consent for the use of cookies and a link to access a more "extended" information (this page).
The banner can only be hidden by an active user intervention, clicking on "OK".

You have the right to refuse installation of cookies, leaving this page.

If the user chooses to continue clicking on "OK", he consents to the use of cookies.

Cookies janë file teksti të vogla, që faqet e vizituara nga përdoruesit dërgojnë në terminalet e tyre, ku ato ruhen përpara se të ri-transmetohen në të njëjtat faqe në vizitën e ardhshme. Kjo faqe përdor cookies të palëve të treta për statistika (Google Analytics) dhe reklama (Taboola dhe MGID). Cookies shkarkohen në pajisjen e navigimit të përdoruesit. Asnjë informacion për përdoruesit tanë nuk transmetohet diku tjetër.
Aprovimi juaj kërkohet për këto arsye:

- Ju vizitoni këtë faqe nga një prej vendeve të BE-së
- Cookies nuk menaxhohen direkt nga drejtuesit e kësaj faqe, por nga Google, Taboola dhe MGID
- Cookies futen në atë kategori që kërkojnë aprovimin e përdoruesit.

Siç është përcaktuar nga Garantuesi, informacioni duhet të vendoset në dy nivele. Kur përdoruesi hap faqen e internetit nga një vend i BE-së (Në faqen kryesore ose ndonjë faqe tjetër) shfaqet menjëherë banneri qe përmban një informacion "të shpejtë" dhe kërkesën për aprovim për përdorimin e cookies dhe një link për të hyrë në një faqe me informacion më të zgjeruar (kjo faqe).
Banneri mund të fshihet vetëm nga një ndërhyrje aktive e përdoruesit, dmth duke shtypur "OK".

Ju refuzoni instalimin e cookies duke braktisur faqen tonë.

Nëse përdoruesi vendos të vazhdojë duke klikuar mbi "OK", ai pranon përdorimin e cookies.