2019-03-18 14:28:47

Lyrical Son, Ledri Vula & Mc Kresha

"Menemadhe"

U dërgua nga Stelina Sulejmani 2019-02-28 08:06:03

Lyrical Son, Ledri Vula & Mc Kresha

"Menemadhe"

2019-02-19 20:06:17

Lyrical Son, Ledri Vula & Mc Kresha

"Menemadhe"

U dërgua nga Kristiana 2019-02-17 19:56:31

Lyrical Son, Ledri Vula & Mc Kresha

"Menemadhe"

U dërgua nga Anilejda 2019-02-08 20:15:00

Lyrical Son, Ledri Vula & Mc Kresha

"Menemadhe"

U dërgua nga Gerti Gollaku 2019-02-04 15:59:15

Lyrical Son, Ledri Vula & Mc Kresha

"Menemadhe"

2019-02-02 09:20:21

Lyrical Son, Ledri Vula & Mc Kresha

"Menemadhe"

2019-02-01 21:56:36

Lyrical Son, Ledri Vula & Mc Kresha

"Menemadhe"

2019-02-01 18:55:09

Lyrical Son, Ledri Vula & Mc Kresha

"Menemadhe"

2019-02-01 15:39:42

Lyrical Son, Ledri Vula & Mc Kresha

"Menemadhe"